برگرفته از نوشتة خانمMary Beth De Ondarza   مجله hoard’s Dairyman

مديران دامداري ها و كارشناسان تغذيه گاهي گمان ميكنند كه تا هنگامي كه خوراك گاوها به شدت كاهش نيابد، از درصد چربي شير كاسته نشود و لنگش پديدار نشود گله گرفتاري اسيدوز ندارد.  اما هميشه چنين نيست. گاوهاي پرتوليد، اغلب چند ساعت در طول روز بالا بودن شرايط اسيدي شكمبه را تجربه ميكنند.

اگر اين وضع اصلاح شود توليد شير حتي از آن چه كه هست بالاتر نيز مي رود. اسيدوز نهفته شكمبه هنگامي كه pH محيط شكمبه گاو از ۵/۸ پايين تر مي رود پيش مي آيد.  و اين، به كاهش رشد باكتري هاي شكمبه، به ويژه باكتري هايي كه علوفه را تخمير مي كنند مي انجامد.  نشانه هاي اسيدوز نهفته شامل: پايين و بالا رفتن مقدار خوراك روزانه، و كاهش توليد شير، قوام مدفوع (برخي سفت، برخي شل، برخي خميري و حبابدار) كمتر نشخواركردن، و افسردگي عمومي گاو نيز آشكار مي شود.  مدفوع گاوهاي پرتوليد بايد به شكل نيمه جامد و داراي ۶ سطح دايره وار به بلندي نزديك به ۴ سانتيمتر باشد (۱/۵ اينچ).  

مقدار دانه غلات يا فيبر مدفوع بايد بسيار اندك باشد. مدفوع گاوهايي كه دچار اسيدوز شكمبه مي شوند به نظر: شل، شفاف با حبابهاي ريز هوا مي رسند.  يكي از نخستين چيزهايي كه در کلاس های تغذيه و مواد پايه اي خوراك ياد مي گيريد اين است كه 3 اسيد چرب فرار كه از تخمير خوراك در شكمبه به دست مي آيند استات، پروپيونات و بوتيرات هستند. اسيدهاي چرب فرار از ديواره شكمبه گاو جذب خون مي شوند تا به عنوان منابع انرژي از آن ها استفاده شود. سلولز و همي سلولز، دو ماده اصلي علوفه، از (گلوكز قندي كه ۶ كربن دارد) و اكسيلوز (قندي كه ۵ كربن) دارد ساخته مي شوند و از تخمير آن ها در شكمبه استات به دست مي آيد.  پروپيونات نيز عمدتاً از تخمير نشاسته حاصل مي شود. نشاسته ها از نظر سرعت تخمير با يكديگر متفاوت هستند، برخي سريع، و برخي به آهستگي در شكمبه تخمير مي شوند.  انباشته شدن پروپيونات (كه از تخمير نشاسته به دست مي آيد)در شكمبه pH را پايين ميبرد (محيط شكمبه را اسيدي ميكند) و رشد ميكروب هاي توليدكنندة لاکتات را افزايش مي دهد. لاکتات، ۱۱ بار قوي تر از ديگر اسيدهاي چرب فرار است كه در شكمبه ساخته مي شوند و كاهش دهندة pH شكمبه مي باشد. هرچند كه تراكم لاکتات در شكمبه بسيار كمتر از تراكم استات، پروپيونات و بوتيرات است.

جيره با غلات بالا و يا جهش ناگهاني در خوردن غلات، به توليد بيشتر لاکتات مي انجامد. استرپتوكوكوس بوويس تنها هنگامي در شكمبه حضور مي يابد كه مقدار زيادي مواد نشاسته اي و قندي خورده شده و pH پايين رفته باشد. هنگامي كه شرايط براي اين باكتري مناسب باشد به گونه اي انفجاري رشد مي كند. اينگونه رشد، ايجاد اسيدوز مي كند، ظرفيت بافرينگ شكمبه بالاتر مي رود و pH شكمبه پايين مي رود، تراكم لاکتات شكمبه ممكن است به بالا بجهد.  برخي از باكتري ها در شكمبه حضور دارند كه لاکتات را تخمير مي كنند و از آن فرآورده هايي كه كمتر اسيدي هستند، مانند پروپيونات و استات مي سازند. مگاسفائرا السدني يك باكتري مصرف كننده لاکتات است.

در يك پژوهش پي برده شده است كه اسيدوز شكمبه، علل و راه حل ها اين شكل مدفوع نشانگر فعاليت درست شكمبه است ۶۱ تا ۷۹ درصد لاکتات كه به وسيله گاوي كه جيره با غلات بالا خورده ساخته شده است به وسيله اين باكتري مصرف شده است.  باكتري مگاسفرا السدني به پاك كردن شكمبه و بالا بردن pH آن كمك مي كند كه سبب كمك به رشد باكتري هاي مقاوم در برابر اسيد (كه هضم كننده علوفه هستند) مي شود.  به سبب نگراني از اسيدوز شكمبه به طور كلي توصيه مي شود كه سطح كربوهيدرات غيرفيبري نبايد از ۴۱ درصد كل ماده خشك جيره بالاتر باشد. اما متأسفانه در اين توصيه در نظر نمي گيرد كه سرعت تخمير كربوهيدرات غيرفيبري در شكمبه چه اندازه است، و يا اين كه تركيب كربوهيدرات غيرفيبري جيره عملاً از چه موادي است. کلاً توصيه مي شود كه ماده خشك جيره گاوهاي پرتوليد ۱۱ تا ۱۹ درصد نشاسته و ۴ تا ۶ درصد قند داشته باشد. در همين سطح از مجموع نشاسته و قند جيره، باز هم جيرهاي كه داراي مقدار زيادي قندها و مواد نشاستهاي سريع التخمير مانند جو، ذرت دانه اي مرطوب و يا ضايعات مواد نانوايي باشد ممكن است به اسيدوز بيانجامد. در حالي كه جيره اي با مواد نشاسته اي كه تخمير آن آهسته باشد، مانند آرد ذرت، اسيدوز ايجاد نكند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :