• افزایش دفعات خوراک دهی جهت کاستن از اثرات منفی کاهش مصرف خوراک و خوراک دهی در ساعات خنک تر
 •  استفاده از مواد خوراکی با کیفیت تر و خوش خوراک تر
 •  استفاده از فن و مه پاش روی آخور ها و جایگاه استراحت دام ها
 •  افزایش استفاده از بی کربنات سدیم (جوش شیرین) برای کنترل اثرات اسیدوز تحت استرس گرمائی
 • بالانس پروتئین و انرژی جیره
 • استفاده از کربنات پتاسیم در جیره و بالانس نسبت پتاسیم به سدیم
 • تعویض آب آبشخور ها با آب تازه و در صورت امکان افزایش تعداد آبشخور ها
 • استفاده از خوراک کاملا TMR و کالیبره نمودن فیدر در این راستا
 • کنترل فیبر جیره و بالانس نسبت علوفه به کنسانتره
 • کاهش تراکم هر جایگاه
 • مرطوب نمودن و همزدن خوراک داخل آخور
 • خنک نمودن سالن شیردوشی و انتظار شیردوشی
 • افزایش مصرف پودر چربی خالص جهت کاهش اثرات افت تولید در اثر استرس گرمایی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :