لنگش بیش از آنچه گمان می کنید هزینه برمی دارد!

 

Jeffrey Bewley و Karmella Dolecheck نوشته

آیا می دانید لنگش چه اندازه زیان مالی به گله شما می زند؟ برخی از زیان های لنگش، مانند هزینه های درمان، آشکار و روشن است، اما هزینه های بسیار دیگری نیز با لنگش ارتباط دارند که هنگامی که می خواهید برای درمان، و پیشگیری تصمیم گیری کنید باید آن ها را نیز در نظر بگیرید.

برای نمونه زمانی که به هزینه کلی لنگش میاندیشید آیا هزینه از دست رفتن توان باردار شدن گاوها و یا خطر پدید آمدن دیگر بیماری ها را در گاوهایی که لنگش می گیرند، درنظر می گیرید؟

اکنون نکاتی را که هنگام برآورد هزینه های لنگش باید آن ها را نیز محاسبه کنید در زیر می آوریم:

هزینه های درمان: هزینه های درمان شامل هزینه دامپزشک یا متخصص سم و سمگیری که از بیرون مزرعه برای درمان فرامی خوانید؛ هزینه های کارگری از خود دامداری، و هزینه های مواد و داروهایی که استفاده می شوند، است. مقدار این هزینه ها بستگی به شدت لنگش، کسی که کار درمان را انجام می دهد، مواد و داروهایی که بکار برده می شود دارد.

بهای شیر غیر قابل فروش: هرچند نه به اندازه دیگر بیماریها، اما در برخی از انواع لنگش، دامپزشک آنتیبیوتیک نسخه می کند.در چنین لنگش هایی باید به یاد داشته باشید که شیر گاو زیر درمان، برای مدت معینی قابل فروش نخواهد بود.

کاهش تولید شیر: در پژوهش های پیشین، هزینه کاهش تولید شیر یک گاو لنگش دار، در یک دوره شیردهی از ۵۹۵ دلار تا ۱۲۶۵ دلار برآورد شده است. هزینه کاهش تولید شیر در هر مورد، به شدت و نوع لنگش بستگی دارد، و اینکه لنگش در چه مقطع زمانی از دوره شیردهی گاو پیش آمده است. در برآوردها، گفته شده است که هزینه کاهش تولید به طور میانگین، برابر با ۲۱ درصد کل هزینه های هر مورد لنگش را تشکیل می دهد.

کاهش بارداری: در برآورد چندین پژوهش پی برده شدهاست که هر مورد لنگش، به طور متوسط ۷ روز به زمان انجام نخستین تلقیح مصنوعی، ۳۰ روز دیگر به روزهای باز، ۲۰ درصد به کاهش نرخ گیرایی تلقیح، افزوده است. هزینه از دست رفتن باروری ۲۴ درصد از هزینه های کل هر مورد لنگش را در بر می گیرد.

افزایش خطر حذف از گله، یا مرگ گاو: با اینکه مرگ گاو به سبب ارتباط مستقیم با لنگش بسیار کم پیش می آید، اما گاهی لنگش سبب می شود که گاو را بدون فرستادن به کشتارگاه، در دامداری می کشند، که زیان مالی بزرگی به گله می خورد. حتی اگر چنین کاری در دامداری انجام نگیرد، شواهدی در دست است که از طول عمر مفید گاوی که دچار لنگش می شود کاسته می شود. هزینه حذف گاو از گله 28 % از هزینه کل هر مورد لنگش را تشکیل می دهد.

تکرار لنگش: هنگامی که یک گاو دچار لنگش می شود احتمال اینکه در همان دوره شیردهی لنگش او بازگردد وجود دارد. بازگشت دوباره لنگش بستگی به مشکلی دارد که سبب اصلی لنگش اولیه شده است.

بالا رفتن احتمال ابتلای به دیگر بیماری ها: داشتن یک بیماری، می تواند فعالیت سیستم ایمنی را تضعیف کند و تأثیری روی گاو می گذارد که می تواند به پدید آمدن دیگر بیماری ها بیانجامد. اینکه چرا و چگونه ابتالی به یک بیماری سبب پدید آمدن دیگر بیماری ها می شود نیاز به پژوهش های علمی بیشتری دارد، اما به هرحال شواهد کافی وجود دارد که وجود رابطه میان لنگش با بیماری کتوز، ورم پستان، کیست رحمی را تأیید میکنند.

هزینه های پیشگیری سرانجام، هنگامی که به هزینه های لنگش در دامداریتان میاندیشید، مهم است که هزینه هایی را که برای پیشگیری از لنگش انجام می دهید، نیز در نظر داشته باشید. مانند: هزینه های یافتن زودهنگام گاوهای لنگشدا، هزینه های طراحی و اجرای تسهیلاتی برای کاستن از لنگش گاوها، و کارهایی برای کاهش موارد لنگش مانند سمگیری و حمام ضدعفونی کننده سم .

 

لنگش

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :