مقدار خوراکی که گوساله ها می خورند، و رشد وزن آن ها، با هم یکسان نیست.

 

تنظیم از: Corey Leiger سردبیر ارشد Hoard's Dairyman

 

مشخصات انفرادی گوساله ها، مانند: شاداب بودن، آموختن و شخصیت آن ها، می توانند تفاوت آن ها به هنگام از شیر گرفتن را توجیه کنند (از شیر گرفتن بر پایه مقدار ماده خشکی که می خورند). این تئوری پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا در یک آزمایش فارمی با 46 گوساله، از روز زاده شدن تا پس از، از شیر گرفتن بود. این پژوهشگران پی بردند که سن این گوساله ها هنگامی که روزی۳/۱ کیلوگرم کنسانتره می خوردند و بر این پایه از شیر گرفته شدند، از ۴۳ روز تا ۸۴ روز متفاوت بود. برخی در ۴۳ روزگی، و برخی در۸۴ روزگی به روزی ۱/۳ کیلوگرم مصرف کنسانتره رسیدند، و سن برخی از آن ها در میانه ۴۳و ۸۴ روزگی قرار داشت، و ۳ گوساله هم حتی در ۹۰ روزگی به خوردن روزی ۱/۳ کیلوگرم کنسانتره نرسیدند.

پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا پیش بینی کردند که شاید این مشخصات فردی گوساله ها باشد که روی مقدار خوراکی که می خورند روی وزنگیری روزانه آن ها اثر می گذارد. در این آزمایش ۲۰ گونه مشخصات انفرادی گوساله ها و رفتار آن ها مشخص شد که در چهار گروه قرار می گرفتند.

 

این ۴ گروه:

  • شاداب بودن هنگام تولد
  • مکیدن و نوشیدن
  • توانایی آموختن
  • و مشخصات نژادی

عوامل زیر، روی هم رفته ۸۰ درصد از تفاوت گوساله ها به هنگام از شیر گرفتن را در برداشت:

عامل ۱ - شادابی اندک به هنگام تولد (دیر سرپا ایستادن، راه رفتن و مکیدن) - میانگین نوشیدن شیر از روز تولد تا ۳۰ روزگی کمتر بود که سبب شد وزن گیری کمتری داشته باشند.

عامل  ۲- محتاط بودن (کندی در توجه و آمدن به سوی انسان، و تماس با وسایل پیرامون خود) – استارتر کمتر می خورند و رفتن به سوی شیرخوری و خوردن شیر آن ها از روز تولد تا ۳۰ روزگی کمتر بود.

عامل ۳- آن ها که شیر را باشدت می نوشیدند (مکیدن شدید، بالا بودن مقدار شیری که نخستین بار نوشیدند) - در سن بالاتری در پی خوردن استارتر برآمدند.

عامل ۴- یادگیری آهسته (نیاز به آموزش بیشتر برای نوشیدن از شیرخوری دسته جمعی) از روز تولد تا ۳۰ روزگی شیر کمتری می خوردند و استارتر اندک خوردند که سبب وزن گیری کمتر آن ها شد.

عامل ۵- فعالیت و بازیگوشی (فعال، بازیگوش در باکس و با وسایل پیرامون خود) - خوردن استارتر بیشتر از روز سی و یکم تا ۹۱ روزگی، وزن گیری روزانه بالاتر در تمام دوره، و وزن نهایی بیشتر.

عامل ۶- کم فعالیت (کم فعالیت بودن) - کمتر سراغ شیر خوری رفتن و شیر کمتر خوردن، که سبب وزن گیری کمتر می شود.

عامل ۷- جستجوگری (بررسی برای یافتن جاهای نو در محیط اطراف) – نخستین گوساله هایی که در سن پایین، جای کنسانتره را پیدا کردند.

 

نتیجه گیری نهایی:

شادابی و سرزنده بودن زود هنگام، شدت نوشیدن، توانایی یادگیری، و ویژگی های فردی، با خوردن شیر و استارتر ، رفتار، و وزن گیری، پیش از شیر گرفتن و پس از آن، ارتباط دارد.

از این ویژگی ها می توان گوساله هایی را که در دوره شیرخواری عملکرد بهتری دارند شناسایی کرد، و برنامه انفرادی از شیرگیری را بر پایه تفاوت هایی که گوساله ها دارند تنظیم نمود.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :