چرا چربی شیر دامداری شما کاهش پیدا می کند؟

 

درصد چربی شیر می تواند یکباره به شدت کاسته شود، اما بازگشت آن به سطح پیشین یک روند آهسته دارد و ممکن است به درازا بکشد.

کاهش چربی شیر گله اثر منفی سنگینی روی اقتصاد و صنعت دامداری می گذارد برای همین است که یافتن راه حل برای آن، از اولویت های این صنعت است.

خوشبختانه دامداری هایی که گرفتار آشفتگی چربی شیر می شوند اندک هستند زیرا کارشناس تغذیه آن ها جیره ای را تنظیم می کند که این مشکل برای گله پیش نمی آید.

با این همه، حتی بهترین کارشناس تغذیه نیز ممکن است در دام شرایط بازار مواد جیره، مانند بالا رفتن بهای برخی مواد، و یا تغییر غیر منتظره در ترکیب مواد جیره، و یا کمبود برخی از مواد جیره در بازار، گرفتار شود. تغییرات منطقی در برنامه تغذیه گله می تواند بیش از یک درصد چربی شیر را در یک مدت کوتاه کاهش دهد. اما پی بردن به علت کاهش چربی، و باز گرداندن آن به سطح پیشین چندین هفته، و شاید هم چندین ماه به درازا می کشد.

بر هم خوردن وضع چربی شیر در اثر تغییرات مواد غذایی، در شکمبه پیش می آید. چربی های موجود در خوراک، به وسیله جمعیت میکروبی که در شکمبه به سر می برند متابولیز می شوند و چربی بایواکتیو(bioactive-Lipid)تولید میشود که به آنها(CLA) لینولئیک اسید ترکیبی می گویند.

 CLA  هایی که مانع تشکیل چربی می شوند

میکروارگانیزم های شکمبه بیش از ۲۰ گونه از CLA های شناخته شده را تولید می کنند، که در میان اینها، ۳ گونه CLA سبب بر هم خوردن تشکیل چربی شیر می شوند، ما اینها را  (Conjugated Linoleic Acid Milk Fat Inhibator)  یا CLAMFI می نامیم.

CLAMFI  ها از شکمبه به جریان خون و از آن جا به غدد پستانی میرسند، جایی که با بر هم زدن تولید چندین آنزیم که برای سنتز چربی ضروری هستند تولید چربی شیر را آشفته می کنند.

هنگامی که وضع چربی شیر یک دامداری در یک مرحله خاص بررسی می شود، کارشناس تغذیه پیش از این که به سوی یک تغییر شدید برای بهبود وضع چربی شیر گله شیرجه برود، که شاید نتیجه دلخواه به بار آورد یا نیاورد، می باید نزد خود به چند پرسش، مانند اینها پاسخ دهد:

  •        آیا من از سطح چربی شیر گله راضی هستم، و آیا می توانم خطر بر هم زدن شرایط کنونی را بپذیرم؟
  •        من می بینم که اندکی از سطح چربی شیر گله کاسته شده است، آیا این کاستی به اندازه ای است که روی درآمد دامداری اثر بگذارد؟
  •        من به تازگی از کاسته شدن چربی شیر آگاه شده ام اما آیا این کاسته شدن، یک روند نزولی پایدار و گرفتاری ساز است یا تنها بخشی از اختلاف معمولی است که در آزمایش چربی شیر پیش می آید؟
  •        کاسته شدن از چربی شیر که من دیده ام آیا یک گرفتاری تغذیه ای است، و یا اینکه تغییرات فصلی است که هر سال پیش می آید؟

در حال حاضر، پنج عامل تغذیه ای، برای برآورد اثر آن ها روی تولید  CLAMFI در شکمبه و آشفته کردن تولید چربی شیر، مورد هدف قرار گرفته اند:

عامل شماره ۱: چربی

چربی بیش از اندازه در جیره گاو شیری یک علت قدیمی در کاهش چربی شیر است. کارشناسان تغذیه می دانند که سطح چربی جیره می باید از سطح پروتئین و کربوهیدرات کمتر باشد تا این مشکل پیش نیاید. مکمل های چربی سطح متفاوتی از خطر برای گاو شیری دارند. مکمل هایی که به جمعیت میکروبی شکمبه کمتر آسیب می زنند و سطح معمولی تخمیر در شکمبه پا بر جا می ماند مقدار اندکی از CLAMFI ها را تولید می کنند.

نرخ تجزیه بخش نشاسته ای غلات نیز سطح آشفته شدن تولید چربی شیر را معین می کند.

تجربه ها در دامداری، و نتایج پژوهش های علمی نشان می دهند که هر چه نشاسته غلات سریع تر در شکمبه تخمیر شود خطر کاهش چربی شیر بالاتر می رود. خوراک تخمیر شده با احتمال خطر بیشتر، شامل سیلاژ ذرت، و دانه های ذرت تخمیر شده می باشد. تفاوت بذر ذرت، و مدتی که سیلاژ در سیلو می ماند، و نیز شرایط آب و هوا برای رشد بوته ذرت، همگی می توانند روی سرعت تخمیرپذیری سیلاژ و دانه مرطوب ذرت اثر بگذارند.

عامل شماره ۲: سطح کافی علوفه در جیره

اگر جیره گاو شیری به اندازه کافی فیبر داشته باشد از خطر آشفتگی تولید چربی شیر کاسته می شود. مقدار کافی علوفه می تواند سطح pH شکمبه را در سطح مناسب نگه دارد و سنتز CLAMFI را محدود سازد. نشخوار و تولید بزاق نیز با بودن مقدار کافی از علوفه در جیره بستگی دارد. کارشناسان تغذیه معمولاً یک راهنمای مصرف جداگانه علوفه برای هر دامداری را تهیه می کنند. در این الگو، نخستین خط دفاعی، حفظ تداوم برنامه خوراندن علوفه می باشد.

عامل شماره ۳: نرخ تجزیه نشاسته در علوفه

بالا بودن سرعت تجزیه نشاسته در سیلاژ ذرت، خطر بر هم خوردن تولید چربی شیر را در بر دارد. نکته ای که کمتر دانسته شده است و یا توجه به آن اندک است، این است که میزان تأثیر علوفه در برهم خوردن تولید چربی شیر، به سهم علوفه در مقدار کل چربی جیره بستگی دارد. برای نمونه معمولاً اسیدهای چرب سیلاژ ذرت برابر۱/۵ تا ۲ درصد ماده خشک جیره است، اما به آسانی می تواند به ۳/۵ درصد یا بالاتر هم افزایش یابد. مهم است بدانیم که در آنالیز مواد علوفه، وجود اسیدهای چرب، عاملی جدا از مقدار چربی خام علوفه است.

عامل شماره ۴: قارچ ها و کپک ها

قارچ ها و کپک ها، از عوامل خطر آفرین در آشفتگی تولید چربی شیر هستند، اما اینکه به راستی چگونه روی کارکرد شکمبه اثر میگذارند و سبب افزایش تولید CALMFI ها می شوند، به خوبی دانسته نشده است.  بنا بر گمانه زنی ها، قارچ ها و کپک ها شاید در بخشی از روند متابولیزشان مواد ضد میکروبی تولید می کنند که روی جمعیت میکروبی شکمبه اثر منفی می گذارند، اما این موضوع هنوز تأیید نشده است. شمار بالایی از قارچ ها و کپک ها در خوراک تخمیر شده، نه تنها به تولید چربی شیر آسیب می زند، بلکه سبب می شود که گاوها خوراک کمتری بخورند ( بد مزه شدن خوراک ) روی تندرستی دام اثر منفی می گذارد، از تولید شیر می کاهد، و سبب فساد خوراک نیز می شود.  

در سیلاژی که به خوبی مدیریت شده باشد، وجود قارچ کمتر از   ۱۰۰۰۰CFU/g عادی به شمار میرود. سطح مشخصی از تعداد قارچ ها در هر گرم از سیلاژ برای آسیب رساندن به دست نیامده است، و شاید به سویه قارچ یا کپک موجود در سیلاژ بستگی دارد. به عنوان یک قاعده کلی، هر گاه شمار قارچ ها در یک گرم خوراک به ۱ میلیون برسد باید نگران شد.

عامل شماره ۵: عوامل مدیریتی

چندین عامل مدیریتی نیز در آشفتگی تولید چربی شیر دخالت دارند. در میان این عوامل : فضای آخور برای هر گاو، تراکم گاوها، و آمیختن TMR ،دیده میشوند. همه این عوامل سبب جداسازی خوراک و Slug Feading به وسیله گاو در آخور میشود که به پایین رفتن pH شکمبه، و سرانجام به تولید CLAMFI میانجامد.

عواملی که سبب بر هم خوردن تولید چربی شیر میشوند به یکدیگر ارتباط دارند. یک تغییر اندک در یکی از این عوامل، هر چند در اندازه قابل قبول هم باشد میتواند توازن محیط شکمبه را در هم بریزد، و تراکم اسید لینولئیکهایی را که مانع تولید چربی میشوند بالا ببرد. بنابراین، اگر شما با رعایت چارچوب مناسب تغذیه، هنوز هم با گرفتاری کاهش چربی روبرو هستید، شاید با توازن کل پارامترهایی که در این گرفتاری دخالت دارند روبرو می باشید.

پیام این نوشته

گشایشی که در فهمیدن علت آشفتگی چربی شیر پیش آمد، پی بردن به این نکته بود که کاهش چربی شیر با تولید اسید لینولئیک ها در شکمبه ارتباط دارد، و مدیریت کنترل تغذیه از تراکم این اسیدها در شکمبه جلوگیری می کند.  به طور کلی، هیچ یک از عوامل تغذیه ای به تنهایی سبب آشفتگی تولید چربی شیر نمی شود، بلکه ارتباط این عوامل با هم سبب می شود که تراکم آن گروه از این اسیدها که برهم زننده روند تولید چربی شیر هستند بیش از اندازه شود که پیامد آن کاهش چربی شیر است.

در تنظیم جیره دامداری، همه عوامل خطر آفرین، مانند مدیریت، وضع فیزیکی و تخمیری علوفه، شدت تخمیرپذیری نشاسته غلات، کپک زدگی و قارچ زدگی خوراک، می باید در نظر گرفته شود.  هنوز هم به پژوهش های بیشتری نیاز است تا بدانیم که چرا این عوامل موجب تولید سطح بالایی از این اسیدها در شکمبه می شوند.

 

چربی شیر

چربی شیر 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :