برگزاری دوره های آموزشی

10 / 10
از 2 کاربر

۱- پرورش گوساله های شیرخوار    

- مدیریت بیماریها                                                        

-  مدیریت تغذیه                                                        

- مدیریت جایگاه

۲- پرورش گاوهای شیری

- مدیریت شیردوشی                                                         

- مدیریت بستروجایگاه                                                      

- مدیریت تولیدمثل                                                            

- مدیریت کنترل وپیشگیری بیماریها

- مدیریت تغذیه

۳- پرورش گاوهای خشک

 -  زایمان  

 -  مدیریت تغذیه

 - مدیریت دوره انتقال

 - مدیریت جایگاه

۴- پرورش تلیسه 

- مدیریت تغذیه

- گروه بندی                                            

- مدیریت تولیدمثل

۵- پرورش گاوهای پرواری    

- مدیریت خرید وتامین

- مدیریت تغذیه

- مدیریت کنترل بیماریها

- مدیریت بهداشت

- مدیریت فروش 

                                                       

 

                                                                             

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :